Menu

Rada Rodziców

Najnowsze wydarzenia

O Radzie Rodziców

Rada rodziców jest społecznym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów tej szkoły.
Działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, która reguluje kwestie związane z jej funkcjonowaniem, w szczególności sposób powoływania rady i jej kompetencje, ustawy Karta nauczyciela oraz aktów prawnych niższego rzędu.

Prezydium Rady

Przewodnicząca

Agata Menegon
e-mail: prr@sp8gda.pl

Zastępcy Przewodniczącej

Marta Kłysz

Przemysław Loose

Michał Kościowski

Finanse

Maria Stolc

Członkowie Prezydium

Anna Engel-Pańka

Joanna Szefler

Piotr Wnorowski

Piotr Zalewski

Regulamin Rady Rodziców

pobierz

Regulamin prowadzenia ewidencji kasowej i księgowej Rady Rodziców

pobierz

Protokół wyboru przedstawiciela do Rady Rodziców

pobierz

Harmonogram spotkań 2021/2022

24.11.2021 r. o 18:00 zapraszamy na zebranie przedstawicieli Rady Rodziców.

22.09.2021 r. (środa) o 18:00 zapraszamy na zebranie przedstawicieli Rady Rodziców