Menu

Rada Rodziców

Harmonogram spotkań 2022/2023


 

Najnowsze wydarzenia

O Radzie Rodziców

Rada rodziców jest społecznym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów tej szkoły.
Działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, która reguluje kwestie związane z jej funkcjonowaniem, w szczególności sposób powoływania rady i jej kompetencje, ustawy Karta nauczyciela oraz aktów prawnych niższego rzędu.

Prezydium Rady

Przewodniczący

Przemysław Loose
e-mail: prr@sp8gda.pl

Zastępcy Przewodniczącej

Anna Engel-Pańka

Piotr Wnorowski

Michał Kościowski

Finanse

finanse@sp8gda.pl

Członkowie Prezydium

rodzice@sp8gda.pl

 

Regulamin Rady Rodziców

pobierz

Regulamin prowadzenia ewidencji kasowej i księgowej Rady Rodziców

pobierz

Protokół wyboru przedstawiciela do Rady Rodziców

pobierz