Menu

Rada Rodziców

O Radzie Rodziców

Rada rodziców jest społecznym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów tej szkoły.
Działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, która reguluje kwestie związane z jej funkcjonowaniem, w szczególności sposób powoływania rady i jej kompetencje, ustawy Karta nauczyciela oraz aktów prawnych niższego rzędu.

Prezydium Rady

Przewodnicząca

Magdalena Trawińska
e-mail: prr@sp8gda.pl

Zastępca Przewodniczącej


e-mail: zprr@sp8gda.pl

Księgowy

Ewa Reszczyńska

Skarbnik

Bartłomiej Brunejko
e-mail: skarbnik@sp8gda.pl

Członkowie Prezydium

Agata Menegon

Joanna Szefler

Tomasz Burski

Wojciech Celiński

Michał Kościowski

Piotr Wnorowski

Piotr Zalewski

Regulamin Rady Rodziców

pobierz

Regulamin prowadzenia ewidencji kasowej i księgowej Rady Rodziców

pobierz

Protokół wyboru przedstawiciela do Rady Rodziców

pobierz

Harmonogram spotkań 2019/2020

18.09.2019 r. (środa) o 18:00 zebranie przedstawicieli Rady Rodziców